LOVIŠTE “DONJE PODUNAVLJE” – Pančevo

Lovište “Donje podunavlje” u Pančevu obuhvata vodenu površinu reke Dunav, priobalje i močvarne terene dunavskih ada. Glavna vrsta lovne divljači je divlja patka, a u ovom
lovištu ima i srneće divljači i divljih svinja. Smeštaj lovaca obezbeđen je u hotelu u Pančevu.

Lovištem gazduje JP Vojvodinašume, šumsko gazdinstvo Banat.


April 10th 2014 admin