4. „BOŽIĆNA ULICA“ U RUMI OD 24.12.2014. DO 7.1.2015.

Tur¬is¬tička orga¬ni¬zacija opš¬tine Ruma po četvrti put orga¬nizuje „Božićnu ulicu“, man¬i¬festaciju koja svo¬jim datu¬mom održa¬vanja povezuje katolički i pravoslavni Božić. U peri¬odu od 24. decem¬bra 2014. do 07. jan¬u¬ara 2015. godine na Grad¬skom trgu u ulici sa dvade¬se¬tak štan¬dova postavljenih za ovu pri¬liku, bro¬jni izla¬gači će pred-staviti svoje raznovrsne proizvode. Počev od novo¬godišnjih ukrasa, knjiga, umet-ničkih pred¬meta domaće radi¬nosti, pa sve do kuli¬narskih speci¬jaliteta, vina, rak-ije, meda, kolača i zimnice, sig¬urni smo da će šareno¬liki sadržaji “Božićne ulice” ponovo privući veliki broj poseti¬laca. Nar¬avno, većina pro¬grama koji će se odvi¬jati u ovom peri¬odu biće upravo namenjen deci. Pokrovitelj man¬i¬festacije je Opština Ruma.

Program manifestacije

Božićna ulica


19. 12. 2014.

Kursna lista