СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „КАРАЂОРЂЕВО“

Адреса: Ive Andrića 63, Karađorđevo
Телефон: +381 (0)21 765 222, +381 (0)21 765 254

Специјални резерват природе „Карађорђево“ припада општинама Бачка Паланка и Бач. Површина резервата износи 2.955,32 hа, а чине га две одвојене природне целине: подручје Мостонга и подручје Букински рит.

На заштићеном подручју уочљиво доминирају површине под шумом (77%), део је обрадивих (8,56%) и водених површина (3,74%), или у другој намени (баре, трстици, канали). Природно добро карактерише благо заталасан терен, са динамичним микрорељефом, што је карактеристика ритских подручја.

Букински рит се налази под директним утицајем вода Дунава и егзистира као типични ритско-шумски комплекс. На овом подручју евидентиране су: заједнице бадемасте врбе, заједнице беле врбе, заједнице беле врбе и црне тополе, заједнице тополе и пољског јасена. Букински рит представља комплекс биотопа са оптималним условима опстанка разноврсне фауне, често ретке и угрожене. Подручје је значајно као природно мрестилиште бројних врста риба. Велики број евидентираних врста риба има статус реткости.

На подручју Мостонге евидентиране су: заједница храстова и зестиља, заједница храста лужњака, пољског јасена и бреста. Флористичке карактеристике нису комплексно истражене. Постојање различитих типова вегетације указује на присуство екосистемске и флористичне разноврсности. Забележене су природне реткости: бели локвањ, дремовац, идирот и др.

За резерват „Карађорђево“ веома је значајна орнитофауна, коју чини 135 врста птица, а од тога 51 врста су станарице. Посебну вредност имају: орао белорепан, сиви соко, бела рода, рида луња, прдавац. Такоде, у Букинском риту бораве и гнезде се 24 птичје врсте које су на листи потенцијално угрожених у Европи, а 67 птичијих врста има статус природне реткости.
Фауна сисара – заступљена је присуством врста глодара, бубоједа, љиљака, зецева, волухарица, зверова и др.

Типично обележје и темељни феномен резервата „Карађорђево“ јесте ловна дивљач, а нарочито: јелен, дивља свиња, јелен лопатар, муфлон, вирџинијски белорепи јелен, срна и већи број врста ситне дивљачи (дивија мачка, куна златица, лисица, јазавац, твор, дивљи зец и др.).

Специјалним резерватом природе Карађорђево управља Војна установа „Карађорђево“.

Извор фотографија:Покрајински завод за заштиту пророде


Означено са : ,,,,
21. 12. 2012.

Курсна листа