Посматрање птица

ВОЈНА УСТАНОВА „МОРОВИЋ“ – Моровић

Адреса: Босутска бб, Моровић
Телефон: +381 (0)22 736 026

Војна установа Моровић налази се на крајњем југозападу Војводине, око 110 km од Београда (аутопутем) на граници са Хрватском. Уколико…

ЖУТА ОБАЛА – ЛЕСНА ОБАЛА ТИСЕ ИЗМЕЂУ СЕНТЕ И АДЕ

Од границе катастарске општине Сента код водозахвата заливног система „Калоча“ река Тиса прави оштру леву кривину. Приликом пролећних високих водостаја…

ЛОВИШТЕ „ЈАРУГЕ“ – Нови Бечеј

Датум одржавања:
Адреса: Соње Маринковић 19, Нови Бечеј
Телефон: +381 (0)23 771 076

Ловиште „Јаруге“ у Новом Бечеју заједно са Специјалним резерватом природе „Слано Копово“ представља маркантну природну целину. Док ловиште обезбеђује квалитетне…

ПАРК ПРИРОДЕ ,,РУСАНДА“ – Меленци

Телефон: 023/521-032

Русанда је највеће заслањено језеро у Србији које представља део очуваног и еколошки функционалног комплекса заслањених језера и ливада у…

ПАРК ПРИРОДЕ „СТАРА ТИСА“

Датум одржавања:
Адреса: Ловачка 5, Бечеј (ЈП "Комуналац")
Телефон: +381 (0)21 69 11 760

Парк Природе „СТАРА ТИСА“ код БИСЕРНОГ ОСТРВА простире се на 391 ха од чега је 6% у режиму заштите II…

РИБЊАК – Бечеј

Датум одржавања:
Адреса: Бачкоградиштански пут бб, Бечеј
Телефон: +381 (0)21 6912 493

Рибњак Бечеј основан је 1968. године. Изграден је поред пута Бечеј – Бачко Градиште, и обухвата површину од 650 ха….

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ ,,РИТОВИ ДОЊЕГ ПОТИСЈА“

Телефон: 023/521-032

СРП ,,Ритови доњег Потисја“ налази се у централном делу Војводине, уз леву и десну обалу реке Тисе, између уставе код…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“

Адреса: Апатински пут 11, Сомбор
Телефон: +381 (0)25 463 111, +381 (0)62 800 5350

Специјални природи резерват Горње Подунавље је заштићено природно добро које се простире на територији општина Апатин и Сомбор, укупне површине…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ЛУДАШКО ЈЕЗЕРО“ – Суботица

Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ обухвата језеро и обалу уз насеља Лудаш/Шупљак, Хајдуково и Носа. Поред очуваних природних вредности (бројне…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“ – Мокрин

Адреса: Доситеја Обрадовића 8, Мокрин (ЛУ "Перјаница")
Телефон: +381 (0)230 61 162

Пашњаци велике дропље представљају специјални природни резерват, који је представљен мозаиком степских, слатинских, ливадских, мочварних и ораничних екосистема, са ретким…

ставки

Курсна листа